Formål

Gang- og sykkelvegSkilt 522 Gang- og sykkelvegGang- og sykkelveg skal gi et sikkert og attraktivt tilbud til gående og syklende. Gang- og sykkelveg skal være skiltet med skilt nr. 522 Gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg kan bare benyttes av gående og syklende. Verken motorvogn eller andre kjøretøyer, f. eks. hest med eller uten vogn, kan benytte gang- og sykkelveg.

Unntak

Unntak gjelder på strekninger hvor det ved skilting er vist at vegen kan brukes av andre enn gående og syklende. Det vanligste er at gang- og sykkelveg kan brukes til adkomstveg til inntil ca. 10 boliger, noe som ofte fører til ulovlig parkering. Slik bruk av gang- og sykkelveg bør derfor unngås. Noen steder tillates også at landbruksmaskiner bruker gang- og sykkelveg, med det resultat at gang- og sykkelvegen blir tilsølt av jord og leire.

Når gang- og sykkelvegene tillates brukt av andre enn de som er bygd for, dvs. gående og syklende, blir de mindre attraktive å bruke til gåing og sykling. Det kan igjen føre til mindre gåeing og sykling, og at syklende bruker kjørebanen i stedet for gang- og sykkelveg.

Hvor

Gang- og sykkelvegGang- og sykkelveg langs Griniveien i Bærum. Foto: Trond BergetGang- og sykkelveg anlegges vanligvis i randsonen rundt tettsteder og utenfor tettbygde strøk. De anlegges også gjennom parkområder og som turveger.

Gang- og sykkelvegSeparat sykkelveg i Vancouver, Canada. Innsvingende og kryssende biler har vikeplikt. Foto: Trond BergetMange som ønsker å sykle føler seg tryggere på separate anlegg som gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau. Dette gjelder også inne i tettsteder, slik at separate anlegg må vurderes som aktuelle løsninger også innenfor tettbygde strøk. Dette setter spesiell krav til kryssutforming.

Beskrivelse

Gang- og sykkelvegSykkelveg med fortau, skilt fra kjørebanen med beplantet rabatt. Munkedamsveien i Oslo. Foto: Trond BergetGang- og sykkelveg anlegges vanligvis bare på den ene siden av vegen eller i egen trasé. Kryssutforming er en utfordring ved anlegg av gang- og sykkelveg, og det skjer mange ulykker der gang- og sykkelveg krysser annen veg eller utkjørsel. Det skjer flere ulykker ved sykling på gang- og sykkelveg enn ved sykling i kjørebanen (blandet trafikk eller sykkelfelt), og dette er en utfordring for planleggerne.

Gang- og sykkelveg bør ha en minstrebredde på 3 m. På steder med mange syklende, økes bredden. Er det mange gående i tillegg, bygges sykkelveg med fortau.

Noen steder er det ved underskilt gitt dispensasjon til å bruke gang- og sykkelveg som adkomstveg for bil til boliger. Dette kan oppleves som utrygt for de som sykler, og det burde vært en regel som sier at det er forbudt å kjøre forbi en syklist med bil på gang- og sykkelveg.

Statens vegvesens håndbok 233 Sykkelhåndboka har mer om utforming av sykkelanlegg.