SykkelfeltSkilt nr. 521.1 Sykkelfelt. Skiltet gjelder ytterste felt i kjørebanen.

Sykkelfelt anlegges vanligvis i byområder og tettbygde strøk, og gir de som sykler en egen plass i kjørebanen. Det er viktig at sykkelfelt har tilstrekkelig bredde; mange som sykler føler seg utrygge i sykkelfelt som er smale, noe som fører til fortaussykling eller det som verre er: Folk tør ikke sykle.

Sykkelfelt kan bare benyttes av syklister. Sykkelfelt er vist med offentlig trafikkskilt og sykkelsymbol i kjørebanen. Etter dagens regelverk skal sykkelfelt anlegges på begge sider i kjørebanen, og det er bare tillatt å sykle i sykkelfelt på høyre side i kjørebanen. Unntak gjelder midtstilt sykkelfelt, men uansett skal man ligge til høyre for midtlinja i kjørebanen.

Krav til bredde

Sykkelfelt gir de som sykler god sikkerhet, men det er avhengig av at sykkelfeltet har den bredde som normalen krever. Statens vegvesen håndbok 017 Veg- og gatenormal har følgende krav til bredde på sykkelfelt:

Fartsgrense 30 eller 40 km/t, ÅDT>4000: 1,5m
Fartsgrense 50 km/t, ÅDT<8000: 1,5m
Fartsgrense 50 km/t, ÅDT 8000-15000: 1,8m

SykkelfeltSykkelfelt med sykkelboks, Ullevålsveien i Oslo. Foto: Trond BergetMange steder er det anlagt sykkelfelt som ikke overholder disse kravene, og erfaringsmesig fører det til at mange sykler på fortauet.

Sykkelfelt føres helt fram til kryss

SykkelfeltNår sykkelfeltet avsluttes før krysset, kommer syklistene i skvis mellom bilene. Denne utførelsen er i strid med normalen. Collets gate i Oslo. Foto: Trond BergetSykkelfelt skal føres helt fram til kryss, og avsluttes mot stopplinje i lysskryss eller mot gangfelt. I høyreregulerte kryss uten gangfelt eller lysregulering skal oppmerking for sykkelfelt føres fram til det punkt hvor fortauskanten eller kantlinja bøyes av.

På forkjørsreulert veg skal skal sykkelfelt føres gjennom krysset og merkes opp med sykkelkryssing.

Sykkelboks og tilbaketrukket stopplinje

I lysregulerte kryss bør øvrige kjørefelt ha tilbaketrukket stopplinje i forhold til sykkelfelt. Dette øker sikkerheten for de som sykler, særlig overfor høyresvingende trafikk.

Den beste løsningen er sykkelboks. Sykkelboks er en utvidelse av sykkelfeltet foran andre kjørefelt i samme retning, slik at de som sykler kan bruke hele bredden i sin kjøreretning når de venter på grønt signal i lyskryss. Syklistene blir på denne måten synlig for andre kjørende, og kan sykle først inn i lyskrysset ved grønt lys. Dette gir en klar sikerhetsgevinst.

SykkelfeltMidtstilt sykkelfelt, Monolittveien i Oslo. Foto: Trond BergetSykkelboks må ha en lengde på minimum 5m, slik at syklistene ikke blir stående i blindsonen til store lastebiler. 5m er også den avstanden tilbaketrukket stopplinje skal være trukket tilbake.

Midtstilt sykkelfelt

Midtstilt sykkelfelt er et sykkelfelt til venstre for kjørefelt for høyresvingende trafikk. Midtstilt sykkelfelt bedrer fremkommeligheten for syklister og øker synligheten overfor andre trafikanter.

Midtstilt sykkelfelt bør anlegges i kryss med flere kjørefelt i samme retning fram mot krysset. I lysregulerte kryss bør midtstilt sykkelfelt avsluttes med sykkelboks foran krysset.

SykkelfeltSkilt nr. 521.2 Midtstilt sykkelfelt I kryss med midtstilt sykkelfelt bør det også være eget sykkelfelt til høyre i kjørebanen for syklister som skal svinge til høyre. Finnes ikke slikt felt, skal syklister som skal svinge til høyre ligge i felt for høyresvingende trafikk.

Avklart vikeplikt - god sikkerhet

Undersøkelser viser at sykkelfelt er den sykkelløsning som gir best sikkerhet i tettsteder. Dette skyldes i hovedsak at vikepliktsforholdene er klare, da det gjelder samme regler om vikeplikt som for øvrige kjørefalt i kjørebanen. Sykkelfelt gir i vikepliktssammenheng de syklende en fordel i forhold til sykkelveg eller gang- og sykkelveg, hvor de som sykler har vikeplikt overfor kryssende veg.