Formål

Sykkelveg med fortauSkilt 520 SykkelvegSykkelveg med fortau skal gi et sikkert og attraktivt tilbud til gående og syklende på strekninger med mange gående og syklende. Sykkelveg med fortau skal være skiltet med skilt nr. 520 Sykkelveg.

Sykkelveg med fortau kan bare benyttes av gående og syklende. Verken motorvogn eller andre kjøretøyer, f. eks. hest med eller uten vogn, kan benytte sykkelveg.

Hvor

Sykkelveg med fortau anlegges vanligvis i randsonen rundt tettsteder og utenfor tettbygde strøk. De anlegges også gjennom parkområder og som turveger.

Mange som ønsker å sykle føler seg tryggere på separate anlegg som sykkelveg med fortau og gang- og sykkelveg. Dette gjelder også inne i tettsteder, slik at sykkelveg med fortau må vurderes som aktuell løsning også i byer og innenfor tettbygde strøk. Dette setter spesiell krav til kryssutforming.

Beskrivelse

Sykkelveg med fortauMunkedamsveien i Oslo. Sykkelvein har gul midtlinje, som viser at det er sykkeltrafikk i begge retninger. Tellesøyle teller antall syklister som passerer. Foto: Trond Berget Sykkelveg er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde eller kantstein. Sykkelveg med fortau anlegges vanligvis bare på den ene siden av vegen eller i egen trasé. Langs veg med mange målpunkter på begge sider av vegen kan sykkelveg med fortau med stor fordel anlegges på begge sider av vegen. Det må legges stor vekt på kryssutforming.

En sykkelveg med fortau består av kjørebane og fortau. Fortauet skilles fra kjørebanen på sykkelvegen med kantstein, i tråd med trafikkreglene §1h. Kantsteinen kan med fordel ha skrå kant mot kjørebanen, da den lettere kan krysses uten fare for velt.

Sykkelveg med fortau skiller gående og syklende på en effektiv måte, og bygges når det er mange syklende og gående. Bygges sykkelvegen uten fortau, vil den fungere som en gang- og sykkelveg med gående og syklende på samme areal, noe som kan føre til konflikter. Sykkelveg uten fortau bør bygges som sykkelekspressveg, som er en høystandard sykkelveg forbudt for gående.

Sykkelvegens kjørebane bør være minimum 2,5 m og fortauet minimum 2 m.  Om utforming av sykkelveg med fortau; se Statens vegvesen håndbok 017. Les om sykkelveg her.