Blandet trafikkI blandet trafikk deler syklister kjørebanen med andre kjørende. Foto: Trond BergetSykling i blandet trafikk, dvs. sammen med biler og andre kjøretøy i kjørebanen, er den vanligste form for sykling, og vil nok være det i overskuelig fremtid. Dette er utgangspunktet, vi deler kjørebanen med andre kjørende.

Formål

Ved å definere en strekning med blandet trafikk som del av ei sykkelrute, bestemmer vegholder at denne sterkningen er anbefalt for sykling. Det setter spesielle krav til strekningen når det gjelder hastighet og mengden biltrafikk. Dette skal sikre at strekningen er sikker å sykle i blandet trafikk, og at den opfattes som attraktiv å sykle.

Hvor

Blandet trafikk inngår vanligvis som deler av sykkelruter i tettsteder. Utenfor tettbygd strøk er blandet trafikk mange steder den eneste muligheten, fordi det ikke finnes eget anlegg for sykkeltrafikk. Ved å utvide vegskulderen får syklende sin egen del av vegen.

 Beskrivelse

Sykling i blandet trafikk er én av de tre hovedformene for å legge til rette for sykling. Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk betyr lav fartsgrense (30 eller 40 km/t) og lav mengde motorisert trafikk. ÅDT for motorvogn bør ikke overstiger 4.000. Krav til maksimal motorvogntrafikk er viktig i denne sammenheng. Blir motortrafikken for omfattende, blir det mindre attraktivt å sykle. Dette reduserer sykkeltrafikken, og vil føre tll mer sykling på fortau.

Ved høyere fartsgrenser og større trafikkmengder, kreves andre veganlegg for å kunne si at det er lagt til rette for sykling (sykkelfelt, sykkelveg, sykkelekspressveg eller gang- og sykkelveg).

Blandet trafikkSykkelrute i blandet trafikk bør synliggjøres med oppmerking i kjørebanen, som her i Portland, Oregon, USA. Foto: Trond Berget

Ved sykling i blandet trafikk må vegen utformes slik at fartsgrensen holdes, noe som i de fleste tilfelle betyr fartshumper. I lyskryss er det avgjørende at eventuell detektor som gir grønt lys også registrerer sykkel.

Rundkjøring skal bare ha ett kjørefelt i tilfarten og inne i rundkjøringen. Rundkjøring skal i tillegg ha en utforming som gir skikkelig avbøyning av kjøreretningen. Utformingen skal være slik at hvis man trekker en rett linje i forlengelsen av høyre kantlinje eller kjørebanekant, skal den tangere eller aller helst gjennomskjære midtøya i rundkjøringen.

Sykkelrute i blandet trafikk bør synliggjøres med visningsskilt; skilt nr. 755. Dette synliggjør for syklende at de er på ei sykkelrute, men skiltet er i mindre grad synlig for kjørende i motorvogn.

Ved forbikjøring med motorvogn av syklende i blandet trafikk skal dette skje med en avstand av minimum 1,5 m i henhold til trafikkreglene §12.3.

Statens vegvesens håndbok 233 Sykkelhåndboka har mer om utforming av sykkelanlegg.

Blandet trafikkSymboler for sykkelrute i blandet trafikk. Foto: Trond Berget

Supplerende tiltak

Syklistenes Landsforening anbefaler at sykkelruter i blandet trafikk tydeliggjøres med symboler i kjørebanen. Slike symboler er i større grad synlige for kjørende i bil, og viser at de kjører på en veg som de deler med syklende. Dette brukes i en del andre land, blant annet i USA, som vist på bildet fra Portland, Oregon.