Miljøeffekten av sykling

Norsk klimapolitikk har som mål å redusere utslippene av klimagasser her i landet med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. Utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 2,5 til 4 millioner tonn innen denne perioden. Sykkelen, som miljøvennlig framkomstmiddel, er et viktig bidrag i dette klimaperspektivet.

Dersom dagens sykkelandel på 4,3 prosent dobles, kan man oppnå en akkumulert utslippsgevinst på mellom 390 000 og 500 000 tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2014 – 2023. Dette avhenger av lengden på bilturene som blir ført over til sykkel. Samme klimaeffekten har en økning av tallet på elbiler fra dagens 10 000 til 100 000 i 2023.

Det går fram av rapporten ”Klimaeffekt av økt sykling og gåing, suksesskriterier for økt sykling”, som ble lagt fram i oktober 2012. Det er Civitas som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har sett på sykkelen som bidragsyter i arbeidet med å redusere klimagasser. Samarbeidspartnere har vært Numerika og  Copenhagenize Consulting.

Rådgivningsgruppen har sett på 15 byer med høy sykkelandel i Norge, Sverige og Danmark.  Kartleggingen viser at et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett med høy kvalitet på drift og vedlikehold er en betydelig faktor for økt sykkeltrafikk.

I forbindelse med rapport-arbeidet utviklet Civitas en brukervennlig modell, SOGMOD, som viser hvordan man kan beregne reduksjon i klimagasser ved økt sykkel- og gangandeler. Dette ble målt som en andel av antall reiser. SOGMOD, som omfatter alle daglige reiser kortere enn 100 kilometer for personer fra og med 13 år, er basert på data fra Den nasjonale reisevane-undersøkelsen (RVU), Statistisk sentralbyrås kommunefordelte befolkningsframskrivininger fram til 2040 og Klimakur 2020.

Sykkelandelen i København ligger i dag på 23 prosent. Den største utslippsreduksjonen oppnår man når sykkelandelen i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i 2023 er på samme nivå som den er i København i dag. Civitas mener at potensialet for økt sykling i her i landet er på Danmark-nivå, som i dag er 17 prosent. I Sverige er den på 12 prosent.

Hvis sykkelandelen i disse byene økes til København-nivå allerede i 2014 vil utslippsreduksjonen være på 2,5 prosent og omlag 1 million tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2014 til 2023. Dersom sykkelandelen økes lineært i disse årene blir akkumulert utslippsreduksjon omlag 0,5 tonn eller i underkant av 1,5 prosent, sammenlignet med uendret sykkelandel. Dette tilsvarer, ifølge Civitas-rapporten, en utslippsreduksjon fra privatbiler på 2,5 prosent i perioden, sammenlignet med uendret transportmiddelfordeling. Videre viser rapporten at en doblet sykkelandel på landsbasis ved overføring fra personbil vil gi en reduksjon på mellom 1 og 2 prosent, 0,4 til 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2014-2023. Størst reduksjon, 2 prosent, oppnår man ved dobling allerede i 2014, noe som forskerne tror vil være urealistisk å oppnå.

Til sammenligning gir en økning i den nasjonale gå-andelen til 40 prosent en utslippsreduksjon på om lag 2 prosent. Det blir ellers pekt på at utslippsendringene er relativt små, i forhold den relativt store økningen i sykkel- og gå-andeler. Dette forklarer forskerne med at det er flest av de korteste turene som overføres. Her i landet er omkring halvparten av alle reiser på under fem kilometer. Bilturene utgjør 50 prosent av disse.

Klimakur 2020

Sykkelen som miljøvennlig transportmiddel var også i fokus da Klimakur 2020 la fram sin utredning i februar 2010. Utredningen dannet grunnlaget for regjeringens klimapolitikk, som ble presentert for Stortinget i 2011.

For å nå myndighetenes ambisiøse mål i klimapolitikken, satte Miljøverndepartementet ned en etatsgruppe med Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå, Oljedirektoratet med Klima- og forurensningsdirektoratet som leder for gruppen. I tillegg til denne kjernegruppen har andre sentrale aktører og relevante fagmiljøer som Husbanken, Sjøfartsdirektoratet, Statens byggtekniske etat og Norsk institutt for skog og landskap vært trukket inn i arbeidet.Klimakur 2020 har sett på virkemidler og tiltak for å oppfylle norsk politikk sitt klimamål. Overgang fra bil til sykkel er ett av flere aktuelle tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Som Civitas, har også etatsgruppen vurdert betydningen av en dobling av sykkelandelen her i landet.

Utslippene av klimagasser fra vegtrafikken i Norge utgjorde omlag 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Det er 32 prosent av det totale utslippet av klimagasser. Klimakur 2020 frykter er en økning til 19 millioner tonn i 2020 og 21 millioner tonn i 2030.

Dersom man overfører om lag 1,1 milliarder personkilometer pr. år fra bil til sykkel, vil det ifølge Klimakur 2020, kunne gi en reduksjon av det årlige CO2 utslippet med 143.000 tonn. Den estimerte samfunnsgevinsten vil da bli på mellom 3.000 og 12.600 kroner pr. tonn. Overfører man alle reiser under tre kilometer til sykkel, vil klimagassutslippene fra vegtransporten bli redusert med 300.000 tonn.

Utslipp fra vegtransport var til sammenligning 10,1 millioner tonn CO2 i 2010, mens tilsvarende tall for utslipp fra personbiler var 5,65 millioner tonn CO2.  Besparelsen blir 2,5 prosent i forhold til dette. Miljøeffekten av en fordobling av sykkelandelen vil utgjøre en besparelse på 1,4 prosent av dette. Dette kan oppnås ved bygging av sammenhengende hovedvegnett for byer og tettsteder med om lag 5.000 innbyggere, bedre drift og vedlikehold av sykkelveger og informasjonskampanjer. Klimakur 2020 har som nyttig tommelfingerregel at du sparer 300 kg CO2 i året, dersom du lar bilen stå og sykler om lag 5 kilometer til jobb.

Tredobling av sykkelandelen

På oppdrag fra Vegdirektoratet har Transportøkonomisk institutt (TØI)  sett på hva en tredobling av sykling vil bety for biltrafikken i byene. Dette kan skje ved økning i tallet på syklister og ved at hver enkelt syklist sykler lengre. En slik utvikling har størst potensiale i byene.

Mer sykling betyr betydelig nedgang i biltrafikken. Biltrafikken i Trondheim, Fredrikstad og Kristiansand reduseres med henholdsvis 12, 10 og 10 prosent i rushtiden. Det tilsvarende tallet for Oslo er 6 prosent. Det innebærer at hver 17 forurensende bil forsvinner fra vegen.

Er det så praktisk mulig å erstatte bil med sykkel? Ja, undersøkelser fra Porsgrunn, Bergen, Sandnes, Drammen og Bærum viser at hver fjerde biltur i disse byene er kortere enn 3 kilometer. I Tromsø er hver tiende biltur under 1 kilometer. TØI legger imidlertid ikke skjul på at det er stor usikkerhet knyttet til vurdering av potensial og effekter av overføring av transportarbeid fra personbil til sykkel og gange. Ikke minst fordi den største andelen, om lag 85 prosent av transportarbeidet og utslipp foregår på avstander lenger enn 7 km. Endringene i transportvaner har derfor liten effekt. Utslippsendringene er små sammenlignet med totale transportarbeid og utslippsnivået på personbiler.

12 – 26 prosent reduksjon i EU

Også en rapport fra den europeiske sykkelføderasjonen (ECF) gir en klar dokumentasjon på at sykkelen som framkomstmiddel er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene. Dersom sykkelandelen i EUs 27 medlemsland lå på dansk nivå, som er 17 prosent, ville dette bidra til at man oppnår mellom 12 og 26 prosent av reduksjonsmålene for transportsektoren innen 2050.

Klimagassutslippene fra transport i EU økte med 36 prosent i perioden 1990 – 2007. Til sammenligning ble klimagasser fra andre sektorer redusert med 15 prosent i disse årene. EU har som mål å redusere sine klimagassutslipp på 1990-nivå med 80-95 prosent innen 2050. Det betyr at transportsektoren må redusere sine utslipp med om lag 60 prosent. Dette kan ifølge EU-tall ikke nås bare ved hjelp av ny teknologi og mindre forurensede biler. Det må også satses på sykkel.

Da er det bare for oss nordmenn å gjøre som danskene, sykle i gjennomsnitt 2,6 kilometer hver dag!