Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Resultater

Antall: 16 resultater funnet.

Vegnett for sykling

Vegnett for sykling kan deles i tre hovedprinsipper; blandet trafikk, sykkelfelt og sykkelveger.

Les mer...


Resultater

Sammenhengende vegnett for sykling

Et sammenhengende vegnett for sykling er av avgjørende betydning for om målene om økt sykling kan nås. Når folk blir spurt om hva som skal til for at de skal sykle mer, svarer de fleste at de ønsker gode sykkelveger.

Les mer...


Resultater

Blandet trafikk

I blandet trafikk er det ikke laget spesielle anlegg for syklende. Syklister deler kjørebanen med andre kjørende. Utenfor tettbygde områder kan syklende benytte vegens skulder.

Les mer...


Resultater

Sykkelfelt

Sykkelfelt er kjørefelt i kjørebanen som bare kan benyttes av syklister. Sykkelfelt er vist med offentlig trafikkskilt og sykkelsymbol i kjørebanen. Sykkelfelt ligger vanligvis til høyre i kjørebanen, men kan også være midtstilt inn mot kryss. Sykkelfelt skal anlegges på begge sider i kjørebanen.

Les mer...


Resultater

Sykkelgate

Sykkelgate er ei bygate hvor kjørebanen er forbeholdt syklende. Motorvogn kan på spesielle vilkår kjøre i sykkelgate. Dette gjelder i hovedsak varelevering.

Les mer...


Resultater

Sykkelveg med fortau

Sykkelveg med fortau er en veg som er forbeholdt syklende og gående. Andre kjørende kan ikke benytte sykkelveg.

Les mer...


Resultater

Gang- og sykkelveg

En gang- og sykkelveg er en veg for gående og syklende som er fysisk skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde eller kantstein.

Les mer...


Resultater

Sykkelekspressveg

Sykkelekspressveger har blitt planlagt i flere land, inklusive Norge. Det er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander.

Les mer...


Resultater

Symboler for blandet trafikk

Symboler i kjørebanen synliggjør sykkelrute i blandet trafikk.

Les mer...


Resultater

Bysykkel

En bysykkelordning er fin måte å få innbyggere og tilreisende til å kunne ferdes i byen på en rask og effektiv måte. Det er et godt tilbud både som transportalternativ og som et miljøtiltak.

Les mer...