• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Planlegger

Blandet trafikk er utgangspunktet, de forskjellige trafikangruppene deler på vegen. I første rekke tenkes det her på kjøretøyer i kjørebanen; sykler, personbiler, lastebiler, varebiler og busser.

Når trafikkmengden og fartsnivået kommer over bestemte grenseverdier, kreves det egen tilrettelegging for sykling. I byer og tettsteder vil dette i de fleste tilfelle si sykkelfelt. Utenfor byer og tettsteder er sykkelveg med fortau eller gang- og sykkelveg den normale løsningen.

Sykkelekspressveger er høystandard sykkelveger som bygges for sykling over lengre avstander. Sykkelekspressveger er kun for syklende.