• Tema:
  • Infrastruktur
  • Sikkerhet, atferd
  • Målgruppe:
  • Vegholder

Vedlikehold og renhold bidrar også til bedre bymiljø for gående og syklende som observerer og merker forsøpling og forfall lettere enn en bilist. Salting av sykkelanlegg har skadelig effekt for vegetasjon.

Tiltaket omfatter drift og vedlikehold av både gang- og sykkelveg, sykkelveg, sykkelfelt og vegens sideareal / vegskulder. Det omfatter delvis også drift og vedlikehold av fortau, idet mange sykler på fortauet hvis det ikke er noen sykkelanlegg. Endelig omfatter tiltaket drift og vedlikehold av sykkelparkeringsanlegg.
 
Staten vegvesen (2003b) skiller mellom drift og vedlikehold. Med drift forstås alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veginfrastrukturen skal fungere godt i forhold til daglig trafikkavvikling, mens vedlikehold innebærer tiltak i fysiske infrastrukturen som sikrer at konstruksjonenes funksjon og levetid blir som planlagt. Tiltaket kan oppdeles i følgende grupper:

  • Renhold i form av kosting og vask av anlegg om våren, sommeren og høsten (drift)
  • Brøyting, grusing og salting av anlegg om vinteren (drift)
  • Beskjæring av beplanting samt kant- og gressklipping langs anlegg for bl.a. å gi frisikt (drift)
  • Gjenoppmerking av sykkelfelt, sykkelsymboler og annet relevant vegoppmerking (drift)
  • Drift og vedlikehold av skilting som opplysningsskilt for sykkelanlegg, sykkelruteskilt og annen relevant skilting
  • Drift og vedlikehold av annet veg utstyr tekniske anlegg/installasjoner som signalanlegg, vegbelysning og parkeringsstativer