• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Planlegger

Sammenhengende vegnett for sykling31. august 2001 åpnet daværende samferdselminister Terje Moes Gustavsen en ny sykkelveg med fortau langs Frognerstranda i Oslo, sammen med daværende regionvegsjef Sidsel Sandelien. Terje Moe Gustavsen ble vegdirektør i 2007. Denne sykkelvegen er landets mest trafikerte. Foto: Trond BergetEt sammenhengende vegnett for sykling skal binde sammen viktige målpunkt i byer og tettsteder. Boliger, arbeidsplasser, skoler, idrettsanlegg, kino og teater, butikker og sentrumsområder med forskjellige aktiviteter er målpunkt som på en enkel og trygg måte skal kunne nås med sykkel. Å velge sykkel som transportmiddel må føles like naturlig for mange mennesker som å velge bil eller kollektivtransport.

Statens vegvesen håndbok 017, veg- og gateutforming, har krav til veganlegg for sykling:

Det er et nasjonalt mål å utvikle et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder. I tillegg til hovednettet er det oftest behov for lokalnett.

Viktige prinsipper ved planlegging av hovednett for sykkel
  • syklende er kjørende
  • den syklende opplever kontinuitet i hovednettet (hyppige endringer i fysiske løsninger unngås)
  • det er god tilgjengelighet mellom viktige målpunkter
  • utformingen bidrar til at det oppleves som sikkert og attraktivt å sykle
Systemskifte

Et sammenhengende vegnett for sykkeltrafikk kan bestå av flere typer systemløsninger, men det er viktig at syklende opplever kontinuitet i vegsystemet, dvs. systemskifte bør skje sjelden. Det krever at et system som er valgt brukes over lengre strekninger. Særlig viktig er det at skifte mellom ensidige løsninger (sykkelveg, sykkelskpressveg, gang- og sykkelveg) og tosidige løsninger (blandet trafikk, sykkelfelt, kollektivfelt, sykkelgate) ikke skjer hyppig. På ei rute gjennom en by eller tettsted bør slikt skifte bare skje én gang på hver side av byen/tettstedet.

Systemløsninger

Systemer i et sammenhengende vegnett for sykling er sykkelfelt, kollektivfelt, sykkelgater, separate sykkelveger, sykkelekspressveger, gang- og sykkelveger eller i kjørebanen blandet med annen trafikk. Hovednett for syklende tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25 - 30 km/t. Normal maskevidde på hovednettet er 500 - 800 m, noe mindre i sentrale byområder.

Kryss

Utforming av krysningspunkter er viktig for sikkerhet og fremkommelighet i kryss. Hovedregelen er kryssinger i plan. Syklende er svært følsomme for omveger både horisontalt og vertikalt. I byområder kan det være vanskelig å etablere planskilte løsninger som er attraktive å bruke.

Sykkelparkering

Sykkelparkering lokaliseres til strategiske målpunkter i tilknytning til hovednettet for syklende.

Løsninger for sykkeltrafikken er beskrevet i håndbok 233 Sykkelhåndboka.