• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Planlegger

SykkelgateSykkelgate i Bremen, Tyskland. Forbudt for bil å passere syklende. Foto: Trond BergetSykkelgate brukes som del av hovedsykkelnett eller for å prioritere sykkel, og er en løsning som passer i byområder.

Skille gående og syklende

I sykkelgater er kjørebanen for syklende, mens gående bruker fortauet. Fordelen med utforming som sykkelgate i stedet for gågate er at i sykkelgate har gående og syklende egne arealer. Gågate bør ikke inngå i hovednett for sykkeltrafikk.

SykkelgatePrinsippsnitt med vareleveringslomme for sykkelgate i Torggata i Oslo. Tegning: Oslo kommuneMotorvogn kan på spesielle vilkår kjøre i sykkelgate. Dette gjelder i hovedsak varelevering samt nødvendig kjøring til eiendommene som ligger i gata.

Norges første sykkelgate er planlagt i Torggata i Oslo. Anlegget ble påbegynt høsten 2013. og forventes ferdigstilt våren 2014.

Trygt og attraktivt for syklister

Det er ikke noe eget skilt for sykkelgate, men anlegget kan skiltes med skilt nr. 306.1 forbudt for motorvogn, med nødvendig underskilt for aktuelle dispensasjoner. Sykkelgate finnes i forskjelige varianter i andre land, med egne skilt.

SykkelgateSnitt av sykkelgate. Tegning fra Statens vegvesens håndbok 017.En vanlig regel er at det ikke er tillatt å kjøre forbi syklende med bil. Dette er av betydning for at de som sykler skal oppleve det som trygt og attraktivt å sykle i kjørebanen. Oppleves biltrafikken som truende, vil mange velge å sykle på fortauet.

Utforming av sykkelgate

SykkelgateSykkelgate i Malmö, Sverige. Foto: Trond BergetStatens vegvesen håndbok 017 har følgende krav til sykkelgate:

  • Fortau bør være minimum 2,5 m og tosidig, avgrenset med kantstein.
  • Kantsteinsklaring bør være 0,25 m.
  • Kjørebanen bør være minimum 3 m.
  • I sykkelgater med mye butikker og serveringssteder som har varelevering fra gata, bør bredden være 6 m (inklusive kantsteinklaring). Dette gir plass til kombinert sykling og varelevering, samt at to lastebiler gis mulighet for å passere hverandre.

Faste elementer bør ikke monteres slik at utrykningskjøretøy blir hindret. Utrykningskjøretøy dimensjoneres som lastebil. I sykkelgater med handel og servering, bør det planlegges for varelevering.